บุคลากร

นางนันทวัน กลางมณี
ตำแหน่ง : ครู..
นางนัดดา ดาวเรือง
ตำแหน่ง : ครู..
นางฉวีวรรณ บัวเกษ
ตำแหน่ง : ครู..
นางดลนภา กลางมณี
ตำแหน่ง : ครู..
นายอุทัย ใจศรี
ตำแหน่ง : บุคลากรทางการศึกษา..
นายสายชน  แพงมา
ตำแหน่ง : ครู..
จินตนาพร เถาว์ชาลี
ตำแหน่ง : ครู..
นางสาวเบญทิพย์ แป้นจันทร์
ตำแหน่ง : ครูสอนเด็กพิเศษ..
รัชฎากร  พันธุ์ไพร
ตำแหน่ง : ครุผู้ช่วย(การศึกษาป..
นางสาวผกาวรรณ แป้นจันทร์
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ..
นางสาวชุติมา สุขเฉลิม
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ..