ผู้บริหาร

นายนิรันดร์ พรหมฮวด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี (ค.บ.สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
ระดับป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)
ระดับปริญญาโท ด้านการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประวัติการทำงาน :