ผู้บริหาร

นายสมโพธิ ช้างสีทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน
Email : [email protected]
การศึกษา : กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
ประวัติการทำงาน :