โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
หน้าศูนย์   หมู่ 11 ซ. ----- ถ. ชุมแพ - หล่มสัก ต. ปากช่อง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์  67110   [ เพชรบูรณ์ เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 
 ผลงาน: การทำน้ำยาเอนกประสงค์จากส่วนผสมของสมุนไพร
 โครงงานอาชีพ
เรื่อง การทำน้ำยาเอนกประสงค์จากส่วนผสมของสมุนไพร

คณะผู้จัดทำโครงงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.เด็กชายอธิบดี จันเม้า
2.เด็กชายศุภชัย วังคีรี
3.เด็กหญิง
ครูที่ปรึกษา
1.นายบุญมี ทวีทรัพย์
2.นายฉลอง ศรีบุญมี


บทคัดย่อ
โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้า ทดลองหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากส่วนผสมของสมุนไพรที่ได้จาก N 70 (Sodium Laurylether Sulfate ) ผสมกับ โซฮาแลบ สารชะล้าง น้ำมะกรูด น้ำขมิ้นที่ได้มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง จากการทดลองปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนผสมของสารทำความสะอาดจำพวก N 70 (Sodium Laurylether Sulfate ) โซฮาแลบ สารชะล้าง สารกันเสียผสมกับสารที่ได้จากธรรมชาติ น้ำเกลือ น้ำมะกรูด น้ำขมิ้นซึ่งเมื่อนำมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง มีราคาถูก ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ผลิตภัณฑ์ที่มีขายตามท้องตลาด หวังว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ จะเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้สนใจนำไปประยุกต์ ใช้ในด้านการทำความสะอาดต่างๆ เช่น ล้างภาชนะถ้วยจาน ล้างรถ ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พิเศษและทำไว้ใช้ตามบ้านเรือน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกทางหนึ่งด้วย


กิตติกรรมประกาศ

โครงงานน้ำยาเอนกประสงค์จากส่วนผสมของสมุนไพร จัดทำขึ้น เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากส่วนผสมของสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติ ประหยัดค่าจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นการส่งเสริมอาชีพและหารายได้ให้กับผู้เรียนระหว่างเรียนโดยได้รับความร่วมมือจาก คุณครูบุญมี ทวีทรัพย์ คุณครูฉลอง ศรีบุญมี ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านและเพื่อนนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ต่างๆที่ครูแต่ละท่านรับผิดชอบ ขอขอบคุณผู้อำนวยการสมเดช วงศ์อ่อนตา รวมทั้งครูประจำวิชาการงานพื้นฐานอาชีพที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำน้ำยาเอนกประสงค์จากส่วนผสมของสมุนไพรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณทุกๆคนที่เกี่ยวข้องทั้งที่ได้เอ่ยชื่อและไม่ได้เอ่ยชื่อที่ช่วยให้การจัดทำข้อมูลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะผู้จัดทำโครงงาน


สมมุติฐาน
น้ำยาเอนกประสงค์จากส่วนผสมของสมุนไพรใช้ได้ดี มีคุณภาพและราคาถูก
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต้น
- N 70 - โซฮาแลบ - สารชะล้าง
- เกลือแกง
- น้ำมะกรูด
- ขมิ้น - สารกันเสีย

ตัวแปรตาม
- ความสะอาดของผลิตภัณฑ์ถ้วยจาน และวัสดุอื่นๆ
- ตัวแปรควบคุม – ปริมาณเกลือแกง น้ำมะกรูด น้ำขมิ้นและน้ำที่ใช้ในการผสม
- ระยะเวลาในการคน

ขอบเขตของการศึกษา
- N 70 + โซฮาแลบ + สารชะล้าง + เกลือ + น้ำมะกรูด + ขมิ้น + สารกันเสีย(น้ำยาล้างจาน)


คำนิยามศัพท์
N70 มาจาก Texapon N70 มีชื่อทางเคมีว่า Sodium Laurylether Sulfate เป็นสารประเภท สารลดแรงตึงผิวประจุลบ มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดีทำให้เกิดฟองได้เร็ว โซฮาแลบ 30 สำหรับลดคราบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ-อุปกรณ์ ปริมาณ
1. N 70 1 กก. ( Sodium Laurylether Sulfate ) 2. สารโซฮาแลบ 1 กก. 3. สารชะล้าง 1 กก.
4. น้ำมะกรูด 1 ลิตร( ใช้มะกรูด 20 ผล )
5. สารกันเสีย 100 มล.
6. สีจากขมิ้น 300 มล.
7. เกลือแกง 2 ขีด (200 กรัม) ผสมน้ำสะอาด 2 ลิตร
8. ถัง 20 ลิตร 1 ใบ
9. ไม้พาย 1 อัน
10. ขวดบรรจุผลิตภัณฑ์(ขนาด 600 มล.) 20 ขวด
11. น้ำสะอาด 8 ลิตรวิธีดำเนินการ

ขั้นตอนและวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์จากส่วนผสมของสมุนไพร

1. มะกรูด 20 ลูก อบให้สุกผ่าซีกนำไปต้มกับน้ำยกลงปล่อยให้เย็น
(ส่วนผสมทุกอย่างจะต้องต้มให้สุก)
2. คั้นให้เข้ากันกรองเอาน้ำด้วยผ้าขาวบางแล้วกรอกใส่ขวดให้ได้ 1 ลิตร
3. เติมโซฮาแลบและ เอ็น 70 ( N 70 ) กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน 4. เติมน้ำเกลือ 1 ลิตรกวนให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
4. เติมสารชะล้าง แล้วกวนไป เรื่อยๆ (เวลากวนให้กวนไปทางเดียวกันตลอด เพื่อไม่ให้เกิดฟองมาก) 5. เติมน้ำมะกรูดจนหมด 1 ลิตร
6. เติมน้ำสะอาดทีละนิดไปเรื่อยๆ จนครบ 8 ลิตร 7. เติมน้ำเกลือ 1 ลิตร 8. เติมสารกันเสีย เติมสีขมิ้น กวนไปเรื่อยๆให้เข้ากันและปรับความเข้มข้น ( ใช้เวลากวน 30 นาที )


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดจากธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการชื้อผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดตามท้องตลาด
ที่มีราคาแพงและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. ปลอดภัยจากสารเคมีของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีจำหน่ายตาม
ท้องตลาด
4. มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สามารถเก็บออมไว้ใช้ในคราวจำเป็น
เอกสารอ้างอิง
http://www.geocities.com/y2teams/FORMULA/DETEGENT/detegent.html

เอกสารงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหน้าศูนย์

http://narsoon.phetchabun2.net/004
 วันที่ 08/01/2553-13:51:11