โรงเรียนบ้านโกตา อ.ละงู จ.สตูล
-  7ซ. -ถ. -ต. กำแพงอ. ละงูจ. สตูล91110  [ สตูล]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน 6 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 02/09/2556 18:53:54
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนวัดพระบาท , โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี , โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ,

 ผลงาน: โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านลาหงา
 หลักการและเหตุผล
จำนวนที่เป็นทศนิยมสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้แต่มักจะเขียนผิดกันมาก เนื่องจากไม่เข้าใจ จึงควรศึกษาการเขียนทศนิยมเป็นเศษส่วนเพื่อทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาเรื่องทศนิยมและเศษส่วน
2.เพื่อศึกษาว่าทศนิยมและเศษส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับ
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนแล้วทำให้มีความรู้และหาคำตอบได้ง่ายขึ้น

นิยามศัพท์
ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน หมายถึง ลักษณะวิธีการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน ให้มีความสัมพันธ์กัน

ความรู้และหลักการ
การเขียนทศนิยม เป็นการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม หรือ การเขียนตัวเลขเป็นเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเป็น 10 และ 100 แต่เปลี่ยนรูปมาเป็นทศนิยมโดยใช้จุด
เศษส่วน เป็นการเขียนจำนวนเต็ม 2 ส่วน โดยใช้เส้นเป็นตัวกั้นกลาง จำนวนที่อยู่บนเส้นเรียกว่า เศษ จำนวนที่อยู่ใต้เส้นเรียกว่า ส่วน
ตัวเศษ เป็นการแสดงจำนวนที่ต้องการ
ตัวส่วน เป็นการแสดงจำนวนที่แบ่งออกทั้งหมดซึ่งส่วนที่แบ่งต้องขนาดเท่ากัน

วิธีการศึกษา
1.ศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วน วิธีการเขียนทศนิยม และเศษส่วนจากหนังสือคณิตศาสตร์ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.จดบันทึกเรื่องทศนิยมและเศษส่วนไว้
3.สรุปผลการค้นคว้า
4.นำไปเขียนในหัวข้อการวิเคราะห์และบทสรุป

การวิเคราะห์
จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน สรุปผลได้ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจำนวน การแบ่งเศษส่วน ชนิดการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน วิธีหาผลลัพธ์
ที่ เรื่อง จำนวน/ชนิด/วิธี
1 การแบ่งเศษส่วน 5
2 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 2
3 การหาผลลัพธ์ 2

ตาราง 2 แสดงจำนวน การแบ่งรูปเป็นชนิด
การเปรียบเทียบทศนิยม
ที่ เรื่อง จำนวน/ชนิด
1 การแบ่งรูปเป็นเศษส่วนแล้วเขียนเป็นทศนิยม 2
2 การเปรียบเทียบทศนิยม 2

บทสรุป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเรื่องทศนิยมและเศษส่วน
2. เพื่อศึกษาว่าทศนิยมและเศษส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร

วิธีการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วน วิธีการเขียนทศนิยม และเศษส่วนจากหนังสือคณิตศาสตร์ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. จดบันทึกเรื่องทศนิยมและเศษส่วนไว้
3. สรุปผลการค้นคว้า
4. นำไปเขียนในหัวข้อการวิเคราะห์และบทสรุป

ผลการศึกษา
จากการศึกษาสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
การแบ่งเศษส่วน มี 5 ชนิด ได้แก่ , , , และ
การเปรียบเทียบเศษส่วน คือ มากกว่า ใช้สัญลักษณ์ >และน้อยกว่าใช้สัญลักษณ์ < เช่น > และ <


การหาผลลัพธ์ด้วยการ บวก (+) และการลบ (-) เช่น
+ = และ - =
สรุปการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนได้ดังนี้
0.6 เขียนเป็น
การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม ได้ดังนี้
เขียนเป็น 0.5

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.4 จากหนังสือกระทรวงศึกษาธิการจึงควรมีการศึกษาจากหนังสือสำนักพิมพ์อื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ เช่น โจทย์ปัญหา การชั่ง
 วันที่ 11/10/2549-23:00:46