โรงเรียนบ้านโกตา อ.ละงู จ.สตูล
-   7 ซ. - ถ. - ต. กำแพง อ. ละงู จ. สตูล  91110   [ สตูล ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 
 ผลงาน: โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านลาหงา
 โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนบ้านลาหงา
........................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
การศึกษาเรื่องการชั่ง ทำให้รู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องชั่ง ทำให้รู้เรื่องเกี่ยวกับ เครื่องชั่ง การใช้งานของเครื่องชั่งสปริง มาตรการชั่ง จึงควรมีการศึกษาเพื่อจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้อง
2.วัตถุประสงค์
1.เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องชั่งทุกชนิดว่ามีอะไรบ้าง
2.เครื่องชั่งแต่ละชนิดใช้งานอย่างไร
3.ศึกษามาตราเครื่องชั่ง
3.ประโยชน์ที่ได้รับ
เมื่อศึกษาเรื่องการชั่งแล้ว ทำให้มีความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยพ่อแม่ในการชั่งไก่และอื่น ๆ
นิยามศัพท์
การชั่ง หมายถึง การตรวจสอบน้ำหนักของสิ่งของโดยใช้เครื่องสปริง
4. ความรู้และหลักการ
การชั่ง เป็นการหาน้ำหนักของต่าง ๆ โดยใช้เครื่องชั่งเพื่อให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนของสิ่งต่าง ๆ เครื่องชั่งที่มีหน่วยเป็นมาตรฐานได้แก่ เครื่องชั่งสปริง เครื่องชั่งสองแขน เครื่องชั่งแบบหน้าปัด เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อนและเครื่องชั่งน้ำหนักตัว
5.วิธีการศึกษา ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้
5.1 เครื่องชั่งชนิดต่าง ๆ และการน้ำไปใช้
5.2 เครื่องชั่งสปริง
5.3 หน่วยการชั่ง
6.จดบันทึกข้อมูลไว้
7.นำไปเขียนในหัวข้อการวิเคราะห์และบทสรุป
หมายเหตุ
ค้นคว้าจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
8.การวิเคราะห์
จากการศึกษาเรื่องการชั่งจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลได้ดังนี้
ตาราง 1 เครื่องชั่ง และการนำไปใช้
รายการ จำนวนเครื่องชั่ง จำนวนการนำไปใช้ หมายเหตุ
1. เครื่องชั่ง 7 7 -
2. เครื่องชั่งสปริง - 7 ชั่งไก่,ปลา
3. หน่วยการชั่ง 5 - -

ตาราง 2 หน่วยการชั่ง
หน่วยการชั่ง มิลลิกรัม , กรัม , ขีด , กิโลกรัม , เมตริกตัน
9.บทสรุป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องชั่งทุกชนิดว่ามีอะไรบ้าง
2. เครื่องชั่งแต่ละชนิดใช้งานอย่างไร
3. ศึกษามาตราเครื่องชั่ง
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้
7.1 เครื่องชั่งชนิดต่าง ๆ และการน้ำไปใช้
7.2 เครื่องชั่งสปริง
7.3 หน่วยการชั่ง
2. จดบันทึกข้อมูลไว้
3. นำไปเขียนในหัวข้อการวิเคราะห์และบทสรุป
10.ผลการศึกษา
5.เครื่องชั่งมีจำนวน 7 ชนิด ได้แก่
5.1 เครื่องชั่งสองแขน ใช้ชั่งยา , ชั่งทอง
5.2 เครื่องชั่งจีน ใช้ชั่งยางพารา
5.3 เครื่องชั่งสปริง ใช้ชั่งไก่ , ผัก , ผลไม้ , ปลา อื่น ๆ
5.4 เครื่องชั่งน้ำหนักตัว ใช้ชั่งน้ำหนักคน
5.5 เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน ใช้ชั่งของหนักเป็นกระสอบ
5.6 เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อนมีตุ้มถ่วงประกอบ ใช้ชั่งข้าวเป็นกระสอบ
5.7 เครื่องแบบหน้าปัด ชั่งน้ำหนักคน ของที่หนักเป็นกระสอบ และอื่น ๆ
6.เครื่องชั่งสปริง ใช้ชั่งสัตว์และผลไม้ และอื่น ๆ
7.หน่วยการชั่งมี 5 หน่วย ได้แก่
7.1 มิลลิกรัม
7.2 กรัม
7.3 ขีด
7.4 กิโลกรัม
7.5 เมตริกตัน
11.ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.4 จากหนังสือกระทรวงศึกษาธิการจึงควรมีการศึกษาจากหนังสือสำนักพิมพ์อื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ เช่น ทศนิยม เศษส่วน

****************************************************
จัดทำโดย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2548
โรงเรียนบ้านลาหงา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล


 วันที่ 21/10/2549-20:55:24