โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
284   ม.4 ซ. - ถ. - ต. ต.เจดีย์หลวง อ. อ.แม่สรวย จ. เชียงราย  57180   [ เชียงราย เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 
 ผลงาน: ผลงานนักเรียน อนุบาล 1-2
 ผลงานนักเรียน อนุบาล 1-2
1.รางวัลเหรียญทอง ผลงาน วาดภาพระบายสี จาก สพท.เชียงราย เขต 2
เด็กหญิงพิมผกานต์ ก๋าละ ผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา พรินทรากุล ก.ค.2548
2.รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน พิมพ์ภาพ จาก สพท.เชียงราย เขต 2
เด็กหญิงพรรณการญจน์ มูลไชย เด็กชายสุธาธิป กองเกิน
ผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา พรินทรากุล ก.ค.2548
3.รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน ฉีก ตัด ปะ จาก สพท.เชียงราย เขต 2
เด็กหญิงนโนธนา พิมสาร เด็กหญิงสุวิมล สะทัน
ผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา พรินทรากุล ก.ค.2548
4.รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน ประดิษฐ์เศษวัสดุ จาก สพท.เชียงราย เขต 2
เด็กหญิงนวลนภา ศรีไฉล เด็กหญิงลลิตา บุญปั๋น
ผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา พรินทรากุล ก.ค.2548

 วันที่ 30/11/2549-15:44:22