โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
หมู่ที่ 2   - ซ. - ถ. - ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองฯ จ. สุพรรณบุรี  72000   [ สุพรรณบุรี เขต 1 ] 188.166.233.208
    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านกลาง, วัดบน"ประจงอนุสรณ์", แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง 
 

Download as  
 เอกสาร : ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554


 1. ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา * ผลการติดตาม ตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด *
ด้านคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดีมาก ดี
มาตรฐานที่ 3 เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ดี ดี
มาตรฐานที่ 5 เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น ดี ดีมาก
มาตรฐานที่ 6 เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 8 เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและ
การเคลื่อนไหว ดีมาก ดีมาก
ด้านการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและ มีครู
เพียงพอ
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก ดีมาก
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ ดีมาก ดีมาก
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน ดี ดีมาก
มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม
มาตรฐานที่ …-…. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
-
-
มาตรฐานที่ …-…. ด้านมาตรการส่งเสริม - -

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา * ผลการติดตาม ตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด *
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ดี ดี
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ดี ดีมาก
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดี ดีมาก
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี และกีฬา ดีมาก ดีมาก
ด้านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและ มีครูเพียงพอ
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก ดีมาก
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ดีมาก ดีมาก
มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ ดีมาก ดีมาก
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน ดี ดีมาก
มาตรฐานที่สถานศึกษาเพิ่มเติม
มาตรฐานที่ …-…. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา - -
มาตรฐานที่ …-…. ด้านมาตรการส่งเสริม - -

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับปฐมวัย
จุดเด่น
ด้านเด็ก
ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกมีนักเรียนจำนวน 14 คนพบว่า โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการครบทั้งด่านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เด็กทุกคนสามารถเลื่อนไปเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้เด็กยังมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึ่งประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักรักษาสมบัติของส่วนรวมประหยัดการใช้ทรัพยากรสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้ มีความกระตือรือร้น รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อทำงานประสบผลสำเร็จ มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนต่างๆ รู้จักแก้ปัญหาตามวัย มีความรู้และทักษะเบื้องต้น สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว จุดที่เด็กในระดับปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้กับเป็นพิเศษได้แก่ การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ ความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและการรู้จักพัฒนาตนเอง ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักเข้าแถวรอคอยตามลำดับก่อน-หลัง แต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา ทำความเคารพครู ผู้ปกครอง ไหว้ตามวัฒนธรรมไทย ไม่พูดเสียงดังขณะรับประทานอาหาร รู้จักประหยัดสิ่งของเครื่องใช้ ผู้เรียนได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็กจากกิจกรรมกลางแจ้ง การเคลื่อนไหวร่างกาย การวาดภาพระบายสี การปั้นดินน้ำมัน การตัดกระดาษตามแนวเส้น มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผู้เรียนได้รับการดูแลด้านสุขภาพได้รับประทานอาหารกลางวัน จากโครงการอาหารกลางวัน มีสุขภาพกายแข็งแรง มีความร่าเริงแจ่มใส ร่วมกับเพื่อน ๆ อย่างมีความสุข มีสุขนิสัยที่ดี มีความชื่นชมด้านศิลปะ ธรรมชาติ ร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ แสดงท่าทางประกอบเพลงอย่างสนุกสนาน ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ทำงาน ตามขั้นตอน มีผลงานทำปุ๋ยชีวภาพ ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนัน หลีกเลี่ยงอบายมุข
ด้านครู
ครูรู้และเข้าใจมาตรฐานของหลักสูตร เขียนคำอธิบายรายวิชา จัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ครูมีวุฒิความรู้ ความสามารถสอน มีครู 4 คน วุฒิระดับปริญญาตรี 3 คน สูงกว่าปริญญาตรี 1 คน ครูได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ครูมีประสบการณ์ในการสอนเป็นเวลานาน มีอายุการทำงานเฉลี่ย 30 ปี ส่งผลให้ครูมีความชำนาญในการสอน
ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการบริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความเป็นประชาธิปไตย รับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น อย่างมีเหตุผล มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อุทิศเวลาในการทำงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ผลงานเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

จุดควรพัฒนา
ด้านเด็ก
ผู้เรียนยังไม่สามารถแก้ปัญหาในการเล่น และทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผู้เรียนยังสนใจในด้านการรักการอ่านค่อนข้างน้อย ยังขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบเล่นมากกว่าทำงาน ผู้เรียนยังไม่กล้าแสดงออก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ ด้านความรู้สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกค่อนข้างน้อย การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองยังขาดความต่อเนื่อง
ด้านครู
ครูส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอนแบบบรรยาย และการสาธิตการสอน การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่หลากหลาย การแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคลขณะทำการสอนยังไม่ทั่วถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกแก้ปัญหา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีน้อย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียนมีน้อย ส่วนมากครูจะถามผู้เรียน ผู้เรียนจะตอบคำถามพร้อมกัน เพียงไม่กี่คำถาม ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย
ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ผู้เรียนได้ฝึกคิดไม่หลากหลาย ฝึกด้วยตนเองค่อนข้างน้อย ครูควรจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด ฝึกการคิดและลงมือปฏิบัติจริงไม่ครอบคลุมขาดความต่อเนื่อง ในด้านการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาไม่ชัดเจน และยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้
ข้อเสนอแนะ
ด้านเด็ก
ควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ใช้จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาตลอดจนกระทั่งการฝึกให้เด็กมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองในด้านต่าง ๆ การมีทักษะชีวิต
ด้านครู
ครูควรเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง
ด้านผู้บริหาร
มีการจัดทำแผนพัฒนาให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นสร้างหลักสูตรและเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น
ระดับประถมศึกษา
จุดเด่น
ด้านผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตกเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ทำให้สามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ตระหนักถึงความสำคัญและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขจิตดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ด้านครู
ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนจัดครูให้สอนนักเรียน โดยคำนึงถึง คุณวุฒิ ความสามารถและความถนัดเป็นสำคัญ ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนนับได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีประสบการณ์ในการสอนเฉลี่ย 30 ปี มีความขยันหมั่นเพียร สนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จนสามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่การประเมินวิทยะฐานเป็นครูชำนาญพิเศษได้ทุกคน เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจุดที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษในเรื่อง บุคลากรในโรงเรียน(ครู) ควรได้รับการอบรมในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ด้านผู้บริหาร
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโพธิ์ตะวันตก ผู้บริหารได้นำหลักการบริหารแบบแบบโรงเรียนเป็นฐานมาใช้ มีการกระจายอำนาจ ใช้หลักการมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษามีการจัด องค์กร พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและมีวิสัยทัศน์ เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนบ้านโพธิ์
จุดควรพัฒนา
ด้านผู้เรียน
ความรู้ในกลุ่มสาระเฉลี่ยแล้ว ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน และการทดสอบระดับท้องถิ่น ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจการทำงานของนักเรียนบางคนยังไม่มีความรับผิดชอบในการส่งงาน ไม่ตรงตามกำหนดเวลา ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้นำที่ดี
ด้านครู
จำนวนครูมีไม่ครบชั้น จึงทำให้ครูต้องรับผิดชอบงาน และทำการสอนมาก จึงทำให้คุณภาพการศึกษาของนักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ โรงเรียนยังขาดการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชน อย่างสม่ำเสมอการสอนของครูยังไม่เป็นตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ คือการสอนยังเป็นแบบบรรยาย เทคนิคการสอนและประเมินผลยังไม่หลากหลาย
ด้านผู้บริหาร
ทางโรงเรียนยังจัดข้อมูลสารสนเทศ ยังไม่เป็นระบบ และการนำมาใช้ยังไม่เต็มที่ ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรการเข้าร่วมกับชุมชนครูมีความสัมพันธ์ทางสังคม มากกว่าด้านการจัดการศึกษาการเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานของโรงเรียน ควรทำเป็นประจำ สม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อให้ชุมชนได้ทราบข่าวสาร การดำเนินงานของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
ด้านผู้เรียน
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ต้องส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องการอ่านให้ผู้เรียนรักการอ่าน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีด้านความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง รู้จัก การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้านครู
โรงเรียนควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนยังอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ โรงเรียนยังขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชน อย่างสม่ำเสมอการสอนของครูยังไม่เป็นตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การสอนยังเป็นแบบบรรยาย เทคนิคการสอนและการประเมินผลยังไม่หลากหลาย
ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และการตัดสินใจผู้เรียนได้ฝึกคิดไม่หลากหลาย ฝึกด้วยตนเองค่อนข้างน้อย ครูควรจัดการเรียนที่เน้นกระบวนการคิด ฝึกการคิดและลงมือปฏิบัติจริงไม่ครอบคลุมขาดความต่อเนื่อง ในด้านการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาไม่ชัดเจน และยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้

 วันที่ 19/11/2555-11:09:25
 

เอกสาร


เรื่อง การใช้มาตรฐานการศ..
รายงานการประเมินตนเอง (SA..
รายงานการประเมินตนเอง (SA..
รายงานประจำปีโรงเรียนวัดบ..
การจัดการความรู้ในโรงเรีย..
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกร..
ประกาศผลการเรียนชั้นป.5-6..
ประกาศผลการเรียนชั้นป.4 ภ..
ประกาศผลการเรียนชั้นป.3 ภ..
ประกาศผลการเรียนชั้นป.2 ภ..

เอกสารเพื่อนบ้าน


แนวข้อสอบวิชาการศึกษา คร..
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภา..
แนวข้อสอบครู กทม. กฎหมายท..
แนวข้อสอบ ครู กทม. วิชาเอ..
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา คร..
แนวข้อสอบ ครู กทม. วิชาเอ..
แนวข้อสอบครู กทม. กฎหมายท..
ประวัติของอุตสาหกรรมน้ำมั..
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที..
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที..