โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
-   12 ซ. - ถ. - ต. สะเดาใหญ่ อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ  33140   [ ศรีสะเกษ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 

Download as  
 เอกสาร : แต่งตั้งคณะกรรมการ


 
คำสั่งโรงเรียนบ้านโพง
ที่ 52 / 2553
เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ ลูกจ้างประจำ
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2553 )
*************************************
อาศัยอำนาจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 19 วรรคสอง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและลูกจ้างประจำ เป็นไปด้วย ความเหมาะสม โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ต.ค.53) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
1. นายบัญญัติ ทองบุราณ ครู ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สุดา ครู กรรมการ
3. นางสัตยาพร เครื่องพาที ครู กรรมการ
4. นางสุบรรณ์ สีลาบา ครู กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
ประเมินและรวบรวมผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 53 - 30 ก.ย. 53 ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 53 )
1. นายประยูร รับรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ ทองบุราณ ครู กรรมการ
3. นายชุมพล สุดา ครู กรรมการ
4. นางสัตยาพร เครื่องพาที ครู กรรมการ
5. นางสุบรรณ์ สีลาบา ครู กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการในสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(2) กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยยึดผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อบุคคลากรในโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน
(3) ประชุมพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมติที่ประชุมระดับโรงเรียน
(4) สรุปผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลและพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตามกำหนดตารางเวลาปฏิทินปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเต็มกำลังความรู้และความสามารถ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553


( นายประยูร รับรอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพง วันที่ 01/09/2553-10:30:37
 

เอกสาร


ประกาศ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สื่อ..
ส่งความสุข ปี 2554
การมอบนโยบายและจุดเน้นการพัฒนา..
บทความเรื่องการประกันคุณภาพการ..
ระบบการประกันคุณภาพ six sigma ..
เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยที่น่าสนใ..
แนวทางการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เ..

เอกสารเพื่อนบ้าน


ประกาศผลสอบระดับ ม.4 ประเภทห้อ..
ฟหกฟหกฟหกฟหกหก
โครงการขอรับบริจาค
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ครู กทม..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา(หน..
งานราตรี ม่วงขาว ท.๒
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชก..