โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
-  12ซ. -ถ. -ต. สะเดาใหญ่อ. ขุขันธ์จ. ศรีสะเกษ33140  [ ศรีสะเกษ เขต 3]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 27 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 08/08/2557 23:30:32
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ ,



 เรื่อง/ประกาศ : แต่งตั้งคณะกรรมการ


 
คำสั่งโรงเรียนบ้านโพง
ที่ 52 / 2553
เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ ลูกจ้างประจำ
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2553 )
*************************************
อาศัยอำนาจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 19 วรรคสอง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและลูกจ้างประจำ เป็นไปด้วย ความเหมาะสม โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ต.ค.53) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
1. นายบัญญัติ ทองบุราณ ครู ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล สุดา ครู กรรมการ
3. นางสัตยาพร เครื่องพาที ครู กรรมการ
4. นางสุบรรณ์ สีลาบา ครู กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
ประเมินและรวบรวมผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 53 - 30 ก.ย. 53 ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ



คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 53 )
1. นายประยูร รับรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ ทองบุราณ ครู กรรมการ
3. นายชุมพล สุดา ครู กรรมการ
4. นางสัตยาพร เครื่องพาที ครู กรรมการ
5. นางสุบรรณ์ สีลาบา ครู กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการในสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(2) กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยยึดผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อบุคคลากรในโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน
(3) ประชุมพิจารณาและเสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมติที่ประชุมระดับโรงเรียน
(4) สรุปผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลและพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตามกำหนดตารางเวลาปฏิทินปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเต็มกำลังความรู้และความสามารถ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553


( นายประยูร รับรอง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพง







 วันที่ 01/09/2553-10:30:37