โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
หมู่ที่ 2  ซ. -ถ. -ต. โนนเมืองพัฒนาอ. ด่านขุนทดจ. นครราชสีมา30210  [ นครราชสีมา เขต 5]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 11 เดือน 24 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 13/05/2556 10:59:56
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : โรงเรียนบ้านนายาว , โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง , โรงเรียนบ้านหนองนา , งานวิจัยในชั้นเรียน

 วิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยเกม 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
ผู้วิจัย นางสาวปราณิต เขียนจอหอ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง

ความเป็นมาและความสำคัญ
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตสาสตร์ คือ นักเรียนไม่ฝึกทักษะ ไม่ทบทวนความรู้เดิม ไม่ยอมทำการบ้านส่งครู จึงทำให้เรียนคณิตศาสตร์ไม่สนุกและไม่ยากเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจึงเป็นไปอย่างช้า ๆ จนในที่สุดครูสอนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งชั้นขาดทักษะพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่
5 – 6 เช่น เรื่อง จำนวน การบวก การลบที่มีการทด การคูณ การหารจำนวนที่มีหลายหลัก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น

วิธีการดำเนินการวิจัย
1. กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 43 คน
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 กระทรวงศึกษาธิการ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
- แบบประเมินเจตคตินักเรียน
- โจทย์เกม 24
- แบบบันทึกผลการส่งงาน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบประเมินเจตคติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล จากค่าร้อยละ
ผลการวิจัย
ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งหรือแต่ละชั่วโมง จะต้องทบทวนความรู้เดิม โดยการให้นักเรียนเล่นเกม 24 ครั้งละ 5 -10 ข้อใช้เวลา 5-10 นาที นั้น เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยเฉพาะ นักเรียนทุกคนมีความกระตือร้อร้นในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เช่นทบทวนบทเรียน ตั้งใจเรียน พยายามทำการบ้านส่งครูมากขึ้น มีการเล่นเกม 24 นอกเวลาเรียน นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ในทางบวก คือ ชอบเรียนมากขึ้น เพราะเรียนเข้าใจทำแบบฝึกหัดทันเพื่อน ๆ และได้ส่งครูทันเวลาที่ครูกำหนด นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น
ผลการวัดเจตคติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

ข้อเสนอแนะ
1. จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันเกม 24 ระดับโรงเรียน/เขต
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายในโรงเรียนให้มากขึ้น
3. พัฒนาสื่อการรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้ทันสมัย


 23/02/2553 10:37:36
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง  [นครราชสีมา เขต 5]
เพิ่มคำตอบ
ชื่อ :
อีเมล์ :
ข้อความ :
Security Code :
    * กรุณากรอก Security Code เพื่อป้องการกันการโจมตีเว็บบอร์ด
 
Back