โรงเรียนบ้านแทรง
1   1 ซ. - ถ. - ต. ห้วยสำราญ อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ  33140   [ ศรีสะเกษ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : บ้านสวนศิริเมือง, โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์, วัชรเวทย์วิทยา 
  ประกาศรับสมัครงาน : เพิ่มเติม


 โรงเรียนบ้านแทรง มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน(ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง จำนวน ๑ หลัง กำหนดแล้วเสร็จภายใจ ๒๔๐ วัน ราคากลางเป็นเงิน ๓,๙๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 วันที่ 21/11/2559-10:34:13